Ecclesiastes 1:2, 12-14; 2:18-23

Ecclesiastes 1:2, 12-14; 2:18-23